Reklamační řád

Záruční doba

Záruční doba na všechny výrobky je 24 měsíců, pokud není stanovena delší. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

Při akceptované reklamaci se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou je daný výrobek v opravě.

Při výměně vadného výrobku za nový, začíná běžet nová 24 měsíční záruční lhůta a to odedne převzetí nového výrobku.

Záruční list

Ke každému zakoupenému zboží je vystaven záruční list, který v případě potřeby slouží jako doklad o nároku na reklamaci.

Uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci zboží.

V tom případě odešle zboží se záručním listem, dokladem o koupi a průvodním dopisem se stručným, ale jasným popisem závady, jako obchodní balík zpět na naši adresu tj.: kralovstvihodinek.cz, Třískalova 18. Brno 638 00, tel.: 608 036 444. Po obdržení Vaší reklamace, bude zboží předáno autorizovanému servisu k vyřízení. O výsledku reklamace budete informováni nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží.
Pokud nebude reklamace uznána, budete informováni o možnosti placené opravy.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 


Království hodinek © 2017