I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností

GOLD CORNER s.r.o.

IČ: 25527568

DIČ: CZ25527568

se sídlem:  Dusíkova 3C, Brno 638 00

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl XXX, vložka XXX

mail:  goldcorner-hate@seznam.cz

telefon: +420 777 630 514

(dále jen „prodávající“), přičemž  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo na jejím základě (dále také jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále také jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále také jen „webové rozhraní obchodu“) na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kralovstvihodinek.cz (dále je „internetový obchod“).

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kralovstvihodinek.cz (dále také jen „webová adresa“) a další související právní vztahy.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou dále samostatně zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V ostatních případech si kupující zajišťuje dopravu sám a zboží mu bude připraveno na jedné ze dvou odběrových míst prodávajícho, dle individuální domluvy s kupujícím.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. K využití služeb internetového obchodu není zapotřebí využití zvláštních prostředků.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu vyplní kupující objednávkový formulář, jež obsahuje zejména informace:

a) o objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku internetového obchodu) vč. jeho množství

b) o způsobu úhrady kupní ceny zboží

c) o požadovaném způsobu doručení zboží vč. nákladů na realizaci zvoleného způsobu doručení (společně dále jen jako „objednávka“).

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Odesláním objednávky kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky (její akceptací), jež zasílá prodávající kupujícímu.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu vč. obchodních podmínek apod.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího  nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). Prodávající je oprávněn zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

10. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže jej kupující bez zbytečného odkladu odmítne, resp. odmítl.

11. Kupní smlouva vč. obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. U kupujících bez zřízeného uživatelského účtu se k předchozím objednávkám nelze vrátit, avšak každá kupní smlouva bude odeslána na e-mailovou adresu kupujícího vždy s potvrzením dané objednávky.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží taktéž bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

2. Při registraci zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 4200022261/6800

• v hotovosti tzv. dobírkou při předání zboží,

• v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby (vyjma platby prostřednictvím platební brány platební kartou) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby určeného prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu na jím sdělenou e-mailovou adresu nebo spolu se zbožím. Je-li podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů,  prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (daňový doklad), učiní tak a zároveň zaeviduje přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Zboží je kupujícímu dodáno:

• na adresu určenou kupujícím v objednávce. Doručení na adresu je zpoplatněno (viz aktuální ceník dopravy a plateb).

• osobním odběrem v jedné z provozoven prodávajícího. Osobní odběr není zpoplatněn (viz aktuální ceník dopravy a plateb).

7. Volbu způsobu dodání zboží provede kupující během objednávání zboží. Kupující může zvolit některý z následujících způsobů dopravy zboží, lišící se cenou, dobou a způsobem doručení dle podmínek jednotlivých dopravců:

a) DPD

b)  Osobní odběr

8. Zboží, které je vedeno jako „Skladem“, je zpravidla expedováno do 2 pracovních dnů. U zboží, které nemá prodávající vedeno jako „Skladem“ je datum expedice sděleno individuálně kupujícímu telefonicky nebo e-mailem do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky prodávajícím.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny  na základě objednávky kupujícího  v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem potvrzení o doručení (převzetí) či dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy


Následující ustanovení bodu 1 - 10  o odstoupení od smlouvy se vztahují pouze na kupní smlouvy, které uzavřel kupující – spotřebitel.

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (za podmínek daných zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a těchto obchodních podmínek), a to bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. ve formě dopisu). Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen poslat prodávajícímu na jeho emailovou nebo doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

5. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody vzniklé dle předchozí věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo v případě kdy výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku, příp. též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, tedy zejména za to, že zboží nemá při převzetí vady. Shodou s kupní smlouvou se rozumí:

• že prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• že se prodávané zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• že prodávané zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• že prodávané zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady vč. záruční odpovědnosti je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na adrese Gold Corner s.r.o., Dusíkova 3C Brno 638 00, nebo na e-mailové adrese goldcorner-hate@seznam.cz či tel. čísle +420 777 630 514.

6. Projeví-li se vada zboží během šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že existovala již v době jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

7. V případě výskytu vady může kupující vůči prodávajícímu uplatnit reklamaci a požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího:

• buď formou výměny za nové zboží,

• nebo opravou zboží,

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

• pokud má zboží podstatnou vadu,

• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• při větším počtu vad zboží.

9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující  své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

13. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

14. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

15. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu zboží po přechodu nebezpečí na věci na kupujícího vnější událost nebo použití zboží kupujícím v rozporu s účelem, pro který je věc určena nebo v rozporu s návodem k použití.

16. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

17. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

18. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

19. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

20. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

21. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 

VIII. Doručování

1. Veškerou korespondenci (nebude-li dohodnuto jinak) jsou si smluvní strany povinny doručovat písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně.

2. Při zasílání korespondence e-mailovou zprávou kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

3. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 


IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. Prodávající tímto kupujícího, který je ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů spotřebitelem informuje, že případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit též formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Příp. lze kontaktovat rovněž Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výhradně právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou dle těchto obchodních podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pro případ, že by u kupujícího nebylo možné dovodit místní příslušnost obecného soudu České republiky, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost obecného soudu dle sídla prodávajícího.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Další ujednání

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti, tvořící webové rozhraní internetového obchodu (vč. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebudou vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 občanského zákoníku.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou kupujícímu, nebo třetím osobám na zdraví, či majetku, v souvislosti s nesprávným použitím věci, tj. použitím, které je v rozporu s povahou a účelem věci, nebo které je v rozporu s návodem k použití dané věci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020.

 


V Brně 1.10.2020

GOLD CORNER s.r.o.